Kedves vásárlóink!

Cégünk az ISO 13485:2016 Minőség Irányítási Rendszer szerint működik. Tanúsítványunk száma: HU21/8772

Gyártásunkat, 2021-ben, az MDR előírásainak megfelelően auditáltattuk, és rendelkezünk az illetékes hatósági engedélyekkel.

Gyártói SNR szám : HU-MF-000004191

Méretsorozatos és adaptív termékeknél: OGYEI/44747-2/2021.

Egyedi gyártású termékeknél: OGYEI/40695-2/2021

 

Adatvédelmi tájékoztató

A SALA-MED Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szíveskedjen a Társaságunkkal történő kapcsolatfelvételt megelőzően figyelmesen elolvasni. Jelen adatvédelmi tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető a Társaság honlapján: www.salamed.hu , továbbá a Társaság székhelyén és Társaság mintaboltjában az ügyféltérben.

I.) Az adatvédelmi tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak a Társaságunk által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az új Uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató a Társaság adatkezelési eljárását tartalmazó belső adatkezelési szabályzatán, továbbá a Társaság által az adatkezelés körében végzett hatástanulmányon alapul, figyelembe véve a 2018. május 25. napjával hatályba lépett Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos rendelkezéseit.

Társaságunk az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés nyilvánosságra kerülés ellen. Az adatkezelés biztonsága érdekében Társaságunk saját belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, az adatkezelés lehetséges kockázatainak feltárására hatásvizsgálatot végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztató II.) – V.) pontjai a Társaság tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről adnak tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a tájékoztató VI.) pontjában, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről, a VII.) pontban, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről a VIII.) pontban, míg a Társaság adattárolásának technikai ismertetéséről a IX.) pontban tájékozódhat.

II.) A Társaság által forgalmazott termékeknek az érintettek részére orvosi vény alapján, valamint szabadforgalmú termékként történő értékesítése

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ártámogatási szerződéses jogviszonyban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (szerződés száma: 60431-402-2442/2/2011.). Az ártámogatási szerződés alapján Társaságunknak jogszabályi kötelezettsége áll fent az Ön által Társaságunk részére átadott orvosi vények elszámolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé (a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet).

A kezelt adatok köre:

Az Ön által, orvosi vény alapján rendelt termék értékesítése, a NEAK felé történő elszámolási kötelezettség, továbbá, amennyiben egészségpénztári zárolási kérelmet nyújt be Társaságunk részére, az egészségpénztár relé történő elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében az orvosi vényen szereplő alábbi adatok kerülnek kezelésre Társaságunk által:

- teljes neve

- betegség BNO kódja

- születési idő

- lakcíme

- közgyógy igazolvány száma és érvényességi ideje

- TAJ száma

- a felíró orvos neve, pecsétszáma és az intézmény megnevezése

- az orvosi vényen feltüntetett termék megnevezése, mennyisége

- zárolási kérelem melléklet benyújtása esetén a zárolási kérelmen feltüntetett egészségpénztári adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére szolgáló hozzájárulást az 1997. évi XLVII. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az NEAK felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése, továbbá az Ön által rendelt gyógyászati segédeszköz értékesítésének és kiszállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az orvosi vényekre vonatkozó adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 5 évig, de legkésőbb a gyógyászati segédeszköz kihordásának idejéig tart (1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése).

Az Ön által Társaságunk részére átadott megrendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

Adattovábbítás:

1. A NEAK részére történő elszámolás során Társaságunk kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező szoftvert alkalmaz („Wprimula GYSE elszámoló és nyilvántartó programrendszer”), a fenti adatok továbbítására pedig az értékesítést követő 15 napon belül, a https://ejelentes.neak.gov.hu/ejelentes elektronikus oldalon keresztül, zárt és automatizált adattovábbítás útján kerül sor. Az adattovábbítás címzettje a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

2. Amennyiben Ön az orvosi vény kiváltása során egyéb, ártámogatásra irányuló kérelmet is benyújt Társaságunk részére (így különösen, de nem kizárólagosan egészségpénztári zárolási kérelem, alapítványi ártámogatási térítési díj támogatási kérelem), vagy egyedi méretvételezési adatlapot is mellékel, Társaságunk a kérelmeket és a mellékleteket az orvosi vényekre irányadó adatkezelési szabályoknak megfelelően, az orvosi vénnyel együttesen köteles kezelni, továbbá a kérelemben foglaltaknak megfelelően, az adatbiztonság követelményének eleget téve papír alapon, vagy elektronikusan továbbítja azokat a kérelem címzettje részére elszámolás vagy egyedi termék előállítása céljából. Tájékoztatjuk, hogy az alapítványi térítési díj ártámogatások elszámolása során az orvosi vény másolata az alapítvány részére kiállított számla mellékleteként megküldésre kerül! Egyedi méretvételezési lap benyújtása esetén kérjük, hogy szíveskedjen a következő fejezetben foglaltakat is elolvasni.

III.) Az egyedi méretvételezés alapján készített termékek legyártása során a Társaság tudomására jutott személyes adatok kezelése

Annak érdekében, hogy az Ön által megrendelt gyógyászati segédeszközt az Önnek megfelelő méretben gyárthassuk le, a Társaságunk által üzemeltett szaküzletben, valamint méretvételi pontokon kihelyezett egyedi méretvételezési lap kitöltése és Társaságunk részére történő átadása szükséges.

Az egyedi méretvételezésre Társaságunk saját üzlethelyiségében heti rendszerességgel, továbbá az alábbi pontokon (a továbbiakban: kihelyezett méretvételi pont) van lehetőség:

- Replant 4 Care Kft. üzlethelyiségében: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.,

- Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet (ORFI): 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.

A kezelt adatok köre:

Az egyedi méretvételezési lapon az Ön beazonosításához az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

-          Név

-          TAJ szám

-          Egyedi méretvételezéssel érintett testméret-adatok, amelyek a termék legyártása szempontjából feltétlenül szükségesek, és amelyek a kész termék tulajdonságait befolyásolhatják

-          Telefonszám, amely kezelésének kizárólagos célja az Önnel való kapcsolattartás a termék megfelelő méretben történő legyártása és átadása érdekében (megadása opcionális).

Az adatkezelés időtartama:

Az egyedi méretvételezésen alapuló termékek legyártásának folyamata során az alábbi dokumentumokat csatoljuk a vényhez és őrizzük meg 5 évig, de legkésőbb a gyógyászati segédeszköz kihordásának idejéig (1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése):

- munkalap / méretvételi lap

- anyagkísérő lap

- vényátvételi jegyzőkönyv

- biztonságtechnikai nyilatkozat

- gyártási- és végellenőrzési lap.

Az adatkezelés célja:

A fenti dokumentumok megőrzésének célja, hogy a termék tényleges, megrendelés szerinti legyártása a későbbiek során akár a NEAK felé a vénymegőrzés időtartama alatt, akár az érintett személy felé a kellékszavatosság időtartama alatt igazolható legyen.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul, melynek érdekében a vényátvételi jegyzőkönyvben külön felhívjuk az Ön figyelmét az adatkezelési tájékoztató elérhetőségére, és hozzájárulását kérjük az adatkezeléshez. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az egyedi méretvételezési lapon szereplő adatok kezelése az Ön által Társaságunk részére adott megrendelés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], míg annak megőrzése a vény mellékleteként a NEAK felé történő elszámolás érdekében szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]. A vény rögzítésére és továbbítására a II.) fejezetben foglaltak megfelelően irányadóak.

Az adatfeldolgozó:

Társaságunk az üzlethelyiségében a méretvételezésre, valamint az egyedi méretvételezési pontokon a vények átvételére és a méretvételezésre a Társasággal szerződéses viszonyban álló A+P Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság (Cg.: 01-06-746755, adószám: 21144253-2-42, székhely: 1148 Budapest, Kalapács u. 12. 1. em. 3.; a továbbiakban: A+P Bt.) kizárólagosan jogosult.

Az A+P Bt. az átvett vényeket és méretvételi lapokat az adatfeldolgozói megállapodásban foglaltaknak megfelelő biztonsági szint mellett köteles őrizni és heti rendszerességgel Társaságunk részére személyesen átadni. Az A+P Bt.-vel kötött adatfeldolgozói megállapodás biztosítja az Ön személyes adatainak minden körülmények között történő megfelelő védelmét és jogszerű kezelését.

A méretvétel alapján elkészült termékek átvételére a méretvételt követő egy hét múlva kerül sor, az Ön személyes megjelenésével a méretvétel helyiségében. Az A+P Bt. az egyedi méretvételezési lapon feltüntetett adatokat a Társaságunk, vagy amennyiben a termék átvétele méretvételi ponton történik, az Ön részére történő átadásáig jogosult kezelni.

IV.) A Társaság részére kapcsolattartás céljából megadott személyes adatok kezelése

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy Ön a Társaságunk mintaboltjában történő személyes vásárlás során kapcsolattartásra szolgáló adatai megadásával kérelmezze, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot járványveszély esetén annak érdekében, hogy az Ön számára szükséges gyógyászati segédeszközök iránti, valamint azok házhozszállítása iránti igényéről tájékozódjuk.

A kapcsolatfelvétel kérelmezésére a Társaságunk boltjaiban közzétett nyomtatványra történő feliratkozás útján van lehetőség.

A kezelt adatok köre:

A kapcsolattartáshoz az alábbi adatokat szükséges megadni:

-        Név

-        E-mail cím

-        Telefonszám

-        Aláírás

Az adatkezelés időtartama:

Fenti adatait az adatkezeléshez való hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. Adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban foglalt módon. A visszavonást követően a jelen pontban foglalt célból megadott személyes adatait töröljük.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a feliratkozást megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy Önnel a megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphessünk járványveszély idején, és gyógyászati segédeszköz iránti igényéről, valamint házhozszállítás iránti igényéről tájékozódjunk.

V.) A Társaság álláshirdetési felhívása alapján a Társaság részére megküldött önéletrajzokban és motivációs levelekben foglalt személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja és időtartama

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a Társaságunk által közzétett állásajánlatra történő jelentkezés céljából önéletrajzot, illetve motivációs levelet küld, annak érdekében, hogy Önnel a munkaviszony létesítése érdekében kapcsolatot tartsunk, önéletrajzát illetve motivációs levelét annak beérkezését követően a meghirdetett állás betöltéséig, illetve az érintett kérésére történő törlésig megőrizzük. Az Adatkezelő legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot

Az adatkezelés módja:

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre: a Társaság tevékenységi körének ellátásáért felelős vezető állású munkavállalók. Az önéletrajzok tárolása jelszóval védett elektronikus levelezési rendszerben, illetve papír alapon, elzárt iratszekrényben történhet, melyhez hozzáféréssel kizárólag a tevékenységi kör ellátásáért felelős vezető állású munkavállaló jogosult.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató honlapon történő közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az álláshirdetésre történő jelentkezést megelőzően tudomást szerezzen, továbbá az álláshirdetés szövegében közzéteszi az adatvédelmi tájékoztató elérését biztosító elektronikus linket.

Adattovábbítás tilalma

A megküldött önéletrajzot illetve motivációs levelet, így az abban feltüntetett személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

VI.) A Társaság adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Társaságunk biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

-        az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

-        kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Társaság a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

-        kérelmére személyes adatait a Társaság helyesbítse illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

-        kérelmére személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),

-        kérelmére személyes adatait a Társaság törölje (törléshez való jog).

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk köteles jelen adatvédelmi tájékoztatót a

www.salamed.hu

honlapon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a honlapon történő folyamatos elérhetőségét, továbbá annak elérhetőségéről az Ön által kitölthető űrlapokon megfelelő tájékoztatást biztosítani.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 30 napon belül rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közöljük Önnel

            a) a kezelt személyes adatok forrását;

            b) az adatkezelés célját és jogalapját;

            c) a kezelt személyes adatok körét;

            d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;

h) az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa a Társaság a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik, vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Társaságunk a kérelmező jogosultságát mindenegyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve a Társaság által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat a Társaság rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

a) Ön vitatja a Társaság által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintet jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

c) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de a Társaság vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illete az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;

b) az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

c) jelen adatvédelmi tájékoztatóban, vagy a vonatkozó haza illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;

d) az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

e) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;

f) az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Társaságunk az Ön helyesbítésre korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Társaságunk kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

VII.) Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli, az adatvédelmi incidens tényéről és összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le vele.

Amennyiben Társaságunk az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Társaságunk intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

VIII.) Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mellett az uniós és hazai adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés elősegítése, továbbá ügyfeleinkkel az adatvédelmi tárgyú kapcsolattartás céljából adatvédelmi tisztviselő működik.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi tárgyú döntéseit megelőzően az adatvédelmi tisztviselő véleményét kikéri, a döntések tervezetét az adatvédelmi tisztviselővel ismerteti, továbbá tájékoztatja minden olyan releváns körülményről, amely a megfelelő tanácsadáshoz szükséges, adatvédelmi incidens esetén pedig annak tényéről és az incidens összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda

levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 41.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

06-30-33-53-497

Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

061-391-14-00

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

IX.) Adattárolás módja

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az OpenIt Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

Társaságunk. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Társaságunk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Társaságunk az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Társaságunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Kiegészítő információk